Autor Wątek: Obrady nad Konstytucją Republiki  (Przeczytany 102 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Andrija Liatis

 • Obywatel
 • **
 • Wiadomości: 100
  • Zobacz profil
Obrady nad Konstytucją Republiki
« dnia: Czerwiec 26, 2016, 21:21:16 »
Wznawiam na forum Sejmu II kadencji obrady nad tekstem Konstytucji Republiki Przedruskiej

Konstytucja Republiki Przedruskiej
Hluvnjstav Predruskj Republikini


Preambua

W imię zasad demokratycznych, w imię Narodu i w imię kulturowej jedności
My przedstawiciele tegoże Narodu przez niniejszą Konstytucję postanawiamy co poniżej następuje

My Obywatele przez Przedstawicieli naszych na Sejm poniższą Konstytucję jako najwyższe prawo uznajemy i podstawę naszego demokratycznego istnienia w rodzinie polskich Mikronacji

Przed historią odpowiedzialni się czujemy za dochowania wierności jej światłym postanowieniom

Rozdział I Państwo i postanowienia ogólne
Art 1. Republika Przedrusii jest  socjalnym, wolnym, demokratycznym państwem prawa
Art 2. Suwerenem Republiki jest Naród Przedrusii rozumiany jako ogół obywateli Republiki,
Art.3 Symbolami Republiki jest herb, flaga, hymn i dewiza państwowa i jako takie podlegają ochronie prawnej. Starości i Marszałkowie Województw Autonomicznych mają prawo wprowadzenia lokalnych symboli lokalnych
Art 4. Stolicą Republiki jest Nowe Miasto nad Rahą
Art 5. Językami urzędowymi są polski, przedruski i w ramach powiatu litowskiego litowski i jako dorobek kulturalny podlegają ochronie prawnej
Art 6. Partie polityczne stanowią pluralizm polityczny i stoją u podstaw systemu partyjnego Republiki. Istnieje wolność ich tworzenia o ile ich działalność nie zagraża systemowi konstytucyjnemu i bezpieczeństwu Państwa
Art 7. W celu obrony swoich granic Republika powołuje Siły Zbrojne Republiki.
Art 8. Konstytucja wraz z Ustawą o Trybunale i innymi Aktami Ustrojodawczymi stanowią podstawę prawnego systemu Państwa
Art 9.  W skład systemu prawnego Państwa wchodzą: Konstytucja wraz z Ustawą o Trybunale i Aktami Ustrojodawczymi, Ustawy Sejmu i Orzeczenia Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego, Rozporządzenia prezydenckie i rządowe, Prawo zwyczajowe wraz z orzeczeniami Sądów i innych Trybunałów, Wojewódzkie Prawo Lokalne (zwane Dyrektywami i Rozporządzeniami), inne akty prawa lokalnego
Art 9a (Wariant A) Kościół Słowiański jest kościołem państwowym, a jego wewnètrzny ustrój reguluje Ustawa Sejmowa

Rozdział II Prezydent
Art 10. Prezydent Republiki, zwany dalej Prezydentem jest głową państwa, Naczelnym Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, arbitrem w konfliktach politycznych,  najwyższym reprezentantem Republiki poza jej granicami
Art 11. Prezydent wybierany raz na 5 miesięcy w wolnych, równych, suwerennych wyborach. Prawa wyborcze posiada każdy obywatel Republiki
Art 12. Prezydent powołuje:
- premiera wraz z rządem
-sędziów, w razie ich braku sprawuje ich kompetencje
-Prezesa Banku Narodowego
-Rektora Uniwersytetu Narodowego
-Generała Sztabu Sił Zbrojnych, za radą ministra
 stosownego sprawą wojennym
Art.13 Prezydent promulguje ustawy i zarządzda ich publikacje, posiada inicjatywę ustawodawczą w Parlamencie
Art.14 Prezydent ma prawo wydawania rozporządzeń
Art.15 Prezydent za zgodą parlamentu ratyfikuje umowy międzynarodowe
Art.16 Prezydent mianuje i przyjmuje ambasadorów
Art.17 Prezydent ustanawia i nadaje najwyższe odznaczenia państwowe
Art.18 Prezydent za zgodą Sejmu nadaje najwyższe tytuły wojskowe
Art.19 Prezydent, na polecenie Rektora Uniwersytetu Narodowego nadaje tytuły profesorskie
Art.20 Prezydent rozpisuje wybory do Sejmu, Rady Państwa i referenda, oraz czuwa nad ich przebiegiem przy pomocy Izby Wyborczej
Art.21 Prezydent posiada prawo łaski

Rozdział III Rząd
Art.22 Rząd prowadzi politykę Narodu, zajmuje się zarządzaniem administracją i siłami zbrojnymi
Art.23 Rząd jest odpowiedzialny przed Parlamentem a zwłaszcza przed Sejmem za swoje działania
Art.24
Premier:
-kieruje pracami rządu i administracją rządową
-zapewnia wykonanie ustaw i aktów wyższych oraz orzeczeń Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego
-powołuje starostów powiatów
-powołuje Naczelnika Izby Statystycznej
-nominuje ministrów
-rozpisuje wybory prezydenckie i przy pomocy Izby Wyborczej czuwa nad ich przebiegiem
Art.25 Rząd
-zapewnia wykonanie ustaw
-posiada inicjatywę ustawodawczą

Rozdział IV Parlament
Art.26 Parlament Republiki jest dwuizbowym zgromadzeniem przedstawicielskim, składa się z Sejmu i Rady Państwa
Art.27
1.   Sejm składa się z posłów wybieranych na 4 miesięczną kadencję dysponujących 141 głosami; wybory do Sejmu są równe, bezpośrednie, proporcjonalne. Podział mandatów odbywa się metodą d’Honta, z pośród komitetów które przekroczyły próg 10% poparcia
2.   Rada Państwa, zwana dalej Radą składa się z:
- starostów dysponujących po 10 mandatów
-byłych prezydentów dysponujących po 25 mandatów
-patriarchy dysponującego 30 mandatami
- maksimum 3 wolnych deputowanych, wybranych w wyborach na okres 2 miesięcy, dysponujących 50 mandatami
Art.28 Nie można łączyć funkcji posła i deputowanego; za zgodą prezydenta można zawiesić dożywotni mandat na czas jednej kadencji
Art29 Poseł oraz deputowany może zrzec się mandatu
Art.30 Sejm i Rada Państwa działają na posiedzeniach; sejm w trybie ciągłym, senat na co dwutygodniowych sesjach; Marszałek Rady może wezwać deputowanych na nadzwyczajne posiedzenie Rady poza Sesją
Art.31
1.   Posiedzeniom Sejmu przewodniczy Marszałek Sejmu wybrany z pośród posłów na pierwszym posiedzeniu; do momentu wyboru Marszałka posiedzeniu przewodniczy Prezydent
2.   Posiedzeniom Rady przewodniczy Marszałek Gubernator, powołany przez Prezydenta
Art.32 Marszałek za zgodą Sejmu może powołać komisje
Art.33Prezydent,  Premier i inni członkowie rządu mają prawo zabierania głosu na forum parlamentu
Art.34 Prezydent, Premier oraz inni członkowie rządu mają obowiązek odpowiedzi na pytania posłów w przeciągu dni 7
Art.35 Prezydent za zgodą Sejmu wypowiada wojnę lub zawiera pokój; żaden sojusz nie jest możliwy bez zgody Sejmu
Art36 Inicjatywa ustawodawcza przysługuje
- posłom i deputowanym do Rady Państwa
- prezydentowi
- wojewodom
- partiom politycznym
- organizacjom pozarządowym
Art.37 Sejm rozpatruje ustawę w jednym czytaniu; w trakcie jej procedowania prawo zgłaszania poprawek przysługuje Rządowi i posłom
Art.38 Sejm uchwała ustawy zwykłą większością głosów przy obecności conajmniej połowy członków Sejmu.
Art.40 Ustawę uchwaloną przez Sejm przekazuje się Radzie Państwowej
Art.41 Rada na najbliższej sesji może nanieść na projekt poprawki, przepuścić ją bez zmian lub w całości zawetować
Art.42 Po zakończeniu procesu ustawodawczego, Marszałek gubernator przekazuje uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi
Art.43 W sprawach szczególnych na wniosek Prezydenta, za zgodą Rady Państwa może zostać rozpisane Referendum
Art.44 By wynik referendum był wiążący jego frekwencja musi być równa 80%

Rozdział V O ustroju terytorialnym

Art.45 Państwo pod względem terytorialnym zorganizowane jest w powiaty, które mogą się za zgodą Sejmu łączyć w autonomiczne województwa lub uzyskać ten status; Wojewodowie mogą wprowadzać na terenie województw mniejsze jednostki podziału terytorialnego
Art.46
1.   Powiaty odpowiedzialne są za: administrację terytorialną, politykę oświatową na poziomie szkół lokalnych, politykè kulturalną, infrastrukturę, rozwój, regionalną politykę podatkową oraz jej egzekucję
2.   Wyróżnia się powiaty: Nowomiejski ze stolicą w Nowym Mieście \Rahą,, Grodzki ze stolicą w Grodzie św.Jerzego, Litowski ze stolicą w Rihi, Górnobrzeski ze stolicą w Pricie,  Podleski ze stolicą w Podlesie
3.   Starostowie realizują swoje zadania przy pomocy Urządu Powiatowego Starostwa
Art.47 Statut wojewôdztwa powinien określać:
-jego terytorium
-jego stolice
-sposób wyboru wojewody
-kompetencje wojewody i zakres zadań województwa
-symbole lokalne
Art48  Ustawa budżetowa musi przewidzieć koszt utrzymania województw i powiatów

Rozdział VI Prawa człowieka i obywatela
Art.49 Każdy człowiek jest wolny i posiada swoje prawa wynikające z urodzenia jako osoba ludzka
Art.50 Prawa człowieka są pod szczególną ochroną prawa
Art.51 Prawa i wolności są nienaruszalne, lecz mogą byc w szczególnych przypadkach ograniczane jednostką prawomocnym wyrokiem Sądu
Art.52 Istota ludzka jest nietykalna, znajduje się pod opieką prawa od narodzenia, aż do śmierci naturalnej
Art.53 Zabronione jest torturowanie i wymuszanie wszelkich zeznań
Art.54 Życie prywatne jednostki jest nienaruszalne i jako takie znajduje się pod ochroną prawa, a zwłaszcza tajemnica korespondencji. Nienaruszalna jest własność człowieka
Art.55 Każdy człowiek ma prawo do wolności głoszenia swoich poglądów, o ile te nie zagrażają prawą istoty ludzkiej; z poszanowaniem do religi państwowej każdemu przysługuje wolność wyznania
Art.56 Państwo gwarantuje wolność prasy i informacji
Art.57 Państwo gwarantuje wolność zrzeszania się, protestu
Art.58 Rasa, przekonania, wyznanie czy orientacja seksualna, czy płeć nie mogą być powodem do dyskryminacji
Art.59 Wszyscy ludzie są równi; zabrania się wszelkich oznak niewolnictwa
Art.60 Obywatele mają prawo do wolnego poruszania się po terytorium Kraju
Art.61 Każdy kto występuje przeciwko prawom i wolnościom popełni zbrodnie i podlega najsurowszej karze

Rozdział VII O reformie konstytucji
Art62 Inicjatywa zmiany konstytucji należy do
-Prezydenta Republiki
-Premiera i Rządu
-grupie minimum trzech członków parlamentu
-wojewodom
Art.63 Projekty zmian powinny być zaakceptowane przez co najmniej 3/4 członków każdej z izb
Art.64 Przyjęty projekt jest poddawany pod Referendum jeżeli wniosek o nie wpłynie do Kancelarii Sejmu w przeciągu pięciu dni od uchwalenia. Wniosek złożyć mogą:
-Rząd
-Organizacje pozarządowe
-Grupa 5 obywateli
Art.65 Zmiana konstytucji nie wymusza rozwiązania parlamentu, chyba że projekt postanowi inaczej

Rozdział VIII postanowienia uzupełniające, końcowe, przejściowe
Art.66 Konstytucja ochrania prawa do samorządności województw
Art.67 Konstytucja znosi czasowo autonomię Powiatu Bałtosłowiańskiego
Art.68 Mandat Patriarchalny przechodzi do Rady Państwa, w celu uzupełnienia mandatów należy w przeciągu tygodnia od uchwalenia konstytucji przeprowadzić wybory.
Art.68 (wariant B) Po tygodniu od uchwalenia Konstytucji rozwiązaniu ulega Sejm
Art.69 Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w dzienniku ustaw.
Art.70 Na Komisji Konstytucyjnej spoczywa przygotowanie projektów zmian w prawie wymuszonych zmianą Konstytucji
(-) Andrija Dalia Liatis-Rahaska
była Minister SWiA
Prezes Banku Narodowego i instytucji towarzyszących
poseł na Sejm II i VI-IX kadencji
była Marszałek Gubernator Rady Państwa
Marszałek Sejmu II i IX kadencji
była Przewodnicząca Związku Litów w Republice Przedruskiej
była Starosta Autonomicznego Powiatu Bałtosłowiańskiego

Offline Andrija Liatis

 • Obywatel
 • **
 • Wiadomości: 100
  • Zobacz profil
Odp: Obrady nad Konstytucją Republiki
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 26, 2016, 21:33:38 »
Głosuję Za tekstem ustawy
Przeciw wariantowi A
Za wariantem B
(-) Andrija Dalia Liatis-Rahaska
była Minister SWiA
Prezes Banku Narodowego i instytucji towarzyszących
poseł na Sejm II i VI-IX kadencji
była Marszałek Gubernator Rady Państwa
Marszałek Sejmu II i IX kadencji
była Przewodnicząca Związku Litów w Republice Przedruskiej
była Starosta Autonomicznego Powiatu Bałtosłowiańskiego

Offline Anton Koval

 • Obywatel
 • **
 • Wiadomości: 92
  • Zobacz profil
Odp: Obrady nad Konstytucją Republiki
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 26, 2016, 21:58:30 »
Głosuje za tekstem ustawy, przeciw wariantowi A, przeciw wariantowi B
/-/ Anton Koval
były Lord Kanclerz
Poseł na Sejm II-VII kadencji
Przewodniczący PS

Offline Siril Vojok

 • Władza
 • ****
 • Wiadomości: 150
  • Zobacz profil
Odp: Obrady nad Konstytucją Republiki
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 27, 2016, 12:32:43 »
Głosuje ZA tekstem konstytucji
Przeciw Wariantowi B
Wstrzymuje głos w ramach Wariantu A
/-/ Siril Vojok
były Prezydent Republiki Przedruskiej - Presjdent Predruskj Republikini
były Lord Kanclerz - Kanclerskijlord
poseł do Sejmu I-II i VI-VII kadencji
były Minister spraw Gospodarczych
przewodniczący PSpD

Offline Andrija Liatis

 • Obywatel
 • **
 • Wiadomości: 100
  • Zobacz profil
Odp: Obrady nad Konstytucją Republiki
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 27, 2016, 12:36:00 »
Stwierdzam iż Sejm konstytucję przyjął 121 głosami
Wariant A odrzucił 60 głosami, 61 wstrzymało się
Wariant B odrzucił 91 głosami, do 30 ZA
(-) Andrija Dalia Liatis-Rahaska
była Minister SWiA
Prezes Banku Narodowego i instytucji towarzyszących
poseł na Sejm II i VI-IX kadencji
była Marszałek Gubernator Rady Państwa
Marszałek Sejmu II i IX kadencji
była Przewodnicząca Związku Litów w Republice Przedruskiej
była Starosta Autonomicznego Powiatu Bałtosłowiańskiego

 

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum
spw shd lisypl for-the-win dlawtajemniczonych